Prijava gostiju na eVisitor iz programa!

Mogućnosti

 • prijava gosta
 • prijava gosta iz rezervacije
 • automatski unos usluga
 • individualne rezervacije
 • grupne rezervacije
 • pregled rezervacija (kalendar/po sobama i datumima)
 • datoteka za MUP
 • datoteka za TZ
 • izrada računa
 • izrada ponuda
 • izrada računa bez prijave gosta
 • ispis potvrda rezervacije po unaprijed definiranom predlošku

Ispisi i rekapitulacije

 • knjiga gostiju
 • prijavni list
 • rekapitulacija prometa po recepcionerima
 • rekapitulacija računa
 • izvještaj za sobaricu
 • izvještaj za kuharicu
 • popis rođendana
 • lista dolazaka
 • lista odlazaka
 • rekapitulacije po gostima
 • rekapitulacije po uslugama
 • ispis slobodnog smještaja
 • pregled računa
 • pregled ponuda
 • pregled uplaćenog predujma
 • statistika

Program ima mogućnost povezivanja sa programom Ugostiteljstvo. Imate mogućnost naplate usluga ugostiteljstva kroz naplatu računa iz programa Turizam. Usluge koje ulaze u naplatu se unaprijed definiraju.